+420 607 522 524

Ubytovací řád

 1. Penzion je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Hotel vydá hostu, ihned při přihlášení, číslo pokoje, rozumí se klíč od sjednaného pokoje a potřebné informace vedené s ubytováním hosta.
 2. Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host na požádání povinen prokázat se personálu platným průkazem penzionu či dokladem, který byl předložen při registraci ubytovaného.
 3. Penzion může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 13:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 5. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků penzionu do úschovy.
 7. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 8. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.
 9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy poškozený škodu zjistil.
 10. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise (složené s pracovníků penzionu) věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 11. V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 12. V penzionu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, masážních strojků, sušičů vlasů apod.). Výjimku tvoří Varná konvice na přípravu horkých nápojů. Tento spotřebič však musí být nezávadný a provozu schopný ve znění o bezpečnosti a manipulaci s ním.
 13. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka penzionu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8:00 do 22:00 hod.
 14. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství a uzavřít dveře.
 16. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10- ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách penzionu.
 17. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v penzionu.
 18. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
 19. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti, přijímá vedení penzionu.
 20. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytování ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
 22. Veškeré vnitřní prostory penzionu, vyjma restaurace a baru jsou nekuřácké.

Ubytovací řád je platný od 1. 1. 2014
V případě dalších informací se neváhejte obrátit na osobu, zodpovědnou za provoz penzionu.

Přejeme Vám, příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu.

Provozovatel Penzionu: Iveta Schlosserová
Se sídlem: Blato 14, 378 33 Nová Bystřice
IČO:  05018552
Odpovědný vedoucí: Iveta Schlosserová